ترجمه مقاله

smelteries

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ذوب فلزات، کارخانه ذوب فلزات، کارخانه گدازگری
ترجمه مقاله