ترجمه مقاله

smarmy

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ذره ای
ترجمه مقاله