ترجمه مقاله

smarminess

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گرمازدگی
ترجمه مقاله