ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

slivering

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تکان دادن، بریدن، قاش کردن، تراشه کردن، چاک خوردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ