ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

slave

دیکشنری انگلیسی به فارسی

برده، بنده، غلام، اسیر، خادم، زر خرید، غلامی کردن، سخت کار کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ