ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

slave trade

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تجارت برده، برده فروشی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ