ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

slave driver

دیکشنری انگلیسی به فارسی

راننده برده، نظارت کننده بر کار بردهها، کارفرمای سخت گیر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ