ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

slave ant

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مورچه برده، مورچه کارگر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ