ترجمه مقاله

ski jump

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پرش با اسکی
ترجمه مقاله