ترجمه مقاله

skeleton shrimp

دیکشنری انگلیسی به فارسی

میگو اسکلت
ترجمه مقاله