ترجمه مقاله

sixth

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ششم، ششمین، سادس، یک ششم
ترجمه مقاله