ترجمه مقاله

sixte

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شصتم، ششمین وضع
ترجمه مقاله