ترجمه مقاله

sinusoidally

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سینوسی
ترجمه مقاله