ترجمه مقاله

sinusoidal

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سینوسی
ترجمه مقاله