ترجمه مقاله

sinusoidal projection

دیکشنری انگلیسی به فارسی

طرح سینوسی، نقشه جهان نمای مسطح
ترجمه مقاله