ترجمه مقاله

sinnable

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شرم آور
ترجمه مقاله