ترجمه مقاله

sickest

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بیمار، مریض، خسته، ناخوش، علیل، ناساز، ناتندرست
ترجمه مقاله