ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

sickened

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بیمار است، مریض شدن، بیمار کردن، مریض کردن، ناخوش کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ