ترجمه مقاله

shrimp

دیکشنری انگلیسی به فارسی

میگو، ماهی میگو، ملخ، روبیان
ترجمه مقاله