ترجمه مقاله

shrimp-fish

دیکشنری انگلیسی به فارسی

میگو ماهی
ترجمه مقاله