ترجمه مقاله

shrimp cocktail

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کوکتل میگو
ترجمه مقاله