ترجمه مقاله

short-circuit

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مدار کوتاه، اتصال کوتاه، اتصالی شدن دو سیم برق
ترجمه مقاله