ترجمه مقاله

shoreman

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کوتاه تر
ترجمه مقاله