ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

shipyards

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کشتیرانی، کارخانه کشتیسازی، محل کشتی سازی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ