ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

shipyard

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کارخانه کشتیرانی، کارخانه کشتیسازی، محل کشتی سازی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ