ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

shell shock

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شوک پوسته، وحشت واضطراب حاصله از صدای انفجار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ