ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

shave

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تراشیدن، ریش تراشی، تراش، رنده کردن، صاف کردن، ستردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ