ترجمه مقاله

sesquicentennial

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ده ساله، صد و پنجاهمین سالگرد، جشن صد وپنجاهمین
ترجمه مقاله