ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

serialization

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سریال سازی، ترتیب، تسلسل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ