ترجمه مقاله

serendipity

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سرگذشت، تحصیل نعمت غیر مترقبه، نعمت غیر مترقبه
ترجمه مقاله