ترجمه مقاله

semipectinated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نیمه باز
ترجمه مقاله