ترجمه مقاله

semipectinate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نیمپکتینات
ترجمه مقاله