ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

self-opinionated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خودخواهانه، خود سر، خود رای، خود پسند، خود ستا، سر سخت
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما