ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

self-effacement

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خودمختاری، افتادگی، ناچیز شماری خود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما