ترجمه مقاله

self-depreciation

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خودمختاری، تحقیر نفس، کوچک شماری خود، خود شکنی
ترجمه مقاله