ترجمه مقاله

self-addressed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خودخواهی، ادرس دار
ترجمه مقاله