ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

seismologist

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زلزله شناس
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ