ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

seises

دیکشنری انگلیسی به فارسی

درگیری می کند، مالک شدن، تصاحب کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ