ترجمه مقاله

seduces

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گمراه می کند، از راه بدر کردن، اغوا کردن، گمراه کردن، مفتون کردن، فریفتن
ترجمه مقاله