ترجمه مقاله

seducer

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گمراه کننده، اغوا کننده، گمراه کننده زنان
ترجمه مقاله