ترجمه مقاله

seduced

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اغوا کننده، از راه بدر کردن، اغوا کردن، گمراه کردن، مفتون کردن، فریفتن
ترجمه مقاله