ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

secedes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جدا می شود، کناره گیری کردن، از عضویت خارج شدن، جدا رفتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ