ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

secede

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جدا کردن، کناره گیری کردن، از عضویت خارج شدن، جدا رفتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ