ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

sea power

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قدرت دریایی، قدرت بحری، نیروی دریایی، کشور حاکم بر دریاها
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ