ترجمه مقاله

scruffle

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سرخ کردن
ترجمه مقاله