ترجمه مقاله

Scotch marigold

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اسفناج ضد گلوله
ترجمه مقاله