ترجمه مقاله

scanting

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ناپایدار، کم دادن، بخیلانه دادن، تخفیف یافتن، مضایقه کردن
ترجمه مقاله