ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

save

دیکشنری انگلیسی به فارسی

صرفه جویی، پس انداز کردن، نگاه داشتن، اندوختن، نجارت دادن، رهایی بخشیدن، پس انداختن، فقط بجز، بجز اینکه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ