ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

sanguineous

دیکشنری انگلیسی به فارسی

لعنتی، قرمز، خونی، دموی، امیدوار، خون مانند، خونین
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ