ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

sands

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ماسه ها، ماسه، شن، ریگ، شن کرانه دریا، سنباده زدن، شن پاشیدن، شن مال یا ریگمال کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ